• Výraz je příliš krátký. Zadejte minimálně 3 znaky

  Nic nebylo nalezeno.

Zbývá 598 Kč do dopravy ZDARMA

Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů

Milí čtenáři,

velice nás těší Váš zájem o knihy, které vydáváme. Abychom mohli Vaši objednávku už od momentu registrace rychle a kvalitně vyřídit, popřípadě Vám poslat na základě Vašeho souhlasu newsletter, potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Nakladatelství JOTA, s.r.o. se sídlem Škárova 809/16, 612 00 Brno – Královo Pole, IČO: 253 26 473, DIČ: CZ25326473, vedené u Krajského soudu v Brně pod značkou C26063 (dále jen „správce“).

Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).

Údaje, které ukládáme:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa a související údaje
 • identifikační údaje firmy, adresa sídla firmy
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Pokud Vám po zaplacení vystavujeme daňový doklad na konkrétní jméno nebo společnost, ukládáme i údaje fakturační.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny třetím osobám. Jde o níže uvedené okruhy příjemců:

 • Doručovatelské společnosti
 • Externí účetní
 • IT společnosti
 • Orgány státní správy - daňové úřady, zdravotní pojišťovna, sociální pojišťovna, soudy, soudní exekutoři a podobně.

Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech, bez přístupu externích subjektů.

Tyto osobní údaje jsou zpracovány po dobu vyřízení objednávky a následně po dobu, do kdy trvá reklamační doba, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Účetní doklady archivujeme po dobu 10 let ode dne jejich vystavení. V 10 roční lhůtě (která odpovídá objektivní promlčecí lhůtě podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uchováváme i osobní údaje uvedené ve smlouvě, pro případ potřeby prokázání a uplatnění možných právních nároků. V případě, že dojde k soudnímu sporu, dokumenty s Vašimi osobními údaji uchováváme 10 let po ukončení soudního sporu. Dále Vaše osobní údaje používáme k zasílání informací o našich novinkách a akcích a to na základě Vašeho samostatného souhlasu.

Správce zajistí dostatečné technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k uvedeným údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití.

S účinností od 25. května 2018 máte k dispozici nová práva, která by měla poskytnout efektivnější kontrolu a přehled o Vašich osobních údajích, které zpracovává správce. Konkrétně jde o právo na přístup k údajům (článek 15 GDPR), právo na opravu (článek 16 GDPR), právo na vymazání (článek 17), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR). Vzhledem k povaze zpracování osobních údajů Vás informujeme, že Vám vzniká také právo žádat o přezkoumání individuálního rozhodnutí, které bylo založeno na automatizované zpracování osobních údajů (článek 22 GDPR), jakož i právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

Správce Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť poučuje, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Zároveň Vás správce informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv výše uvedených se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím níže uvedený kontakt.

e-mail: jota@jota.cz

telefon: +420 515 919 580