• Výraz je příliš krátký. Zadejte minimálně 3 znaky

  Nic nebylo nalezeno.

Zbývá 598 Kč do dopravy ZDARMA

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Nakladatelství Jota, s. r. o. dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

Objednávka zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

Cena zboží a úhrada

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Ceny uvedené v obchodu www.jota.cz platí i při platbě v hotovosti, na dobírku, převodem na bankovní účet není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje. Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1.

Poštovné je při objednávce od 599 Kč ZDARMA.

Jak uplatnit slevový kód?

1. Vyberte si své zboží a vložte ho do košíku.

2. V košíku vložte slevový kód do pole Slevový kód a potvrďte tlačítkem Uplatnit.

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro uplatnění slevy, ihned uvidíte cenu zboží sníženou o prezentovanou slevu.

V případě více slevových akcí, které probíhají současně na www.jota.cz, není tyto akce možné kombinovat dohromady. Sleva se vždy počítá z běžné maloobchodní ceny.

Podmínky odstoupení od smlouvy uzavřené za pomocí prostředků dálkové komunikace (vrácení zboží)

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (ne prodej na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Nevztahuje se na reklamace, které se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. Zašlete žádost o odstoupení od kupní smlouvy na jota@jota.cz , zároveň zašlete zboží na adresu Nakladatelství Jota, s. r. o., Škárova 16, 612 00 Brno Zboží zašlete spolu s kopií žádosti o odstoupení od kupní smlouvy. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty)! Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám bude kupní cena za zboží vrácena na Váš účet nejpozději do 30 kalendářních dnů po doručení zboží na naši adresu. Nakladatelství Jota, s. r. o., Škárova 16, 612 00.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • f) spočívajících ve hře nebo loterii.
 • g) při poruše, nebo nefunkčnosti reklamního dárku, který byl u zboží dodán zdarma, pouze jako forma marketingové podpory prodeje
 • h) na dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 • i) při objednávce přes e-shop a vyzvednutí zboží na kamenné pobočce, kde kupní smlouva je uzavřena v prostorách k tomu obvyklých, není možné využít 14denní lhůty pro vrácení zboží.

Odpovědnost za vady zboží (rozpor s kupní smlouvou)

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží osobně ve skladu či kanceláři Nakladatelství JOTA s.r.o. (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží nepřebírat, z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen pak je povinen oznámit reklamaci zboží do 3dnů na adresu Nakladatelství Jota, s. r. o., Škárova 16, 612 00 Brno nebo na jota@jota.cz

Nepřevzetí objednaného zboží

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené.

Závěrečné ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 6. 2010.

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.